Política de qualitat, Medi Ambient i Eficiència energètica i Política RSC

Política de qualitat, Medi Ambient i Eficiència energètica

Cedinsa, empresa dedicada a la construcció i explotació d’infraestructures, du a terme les seves activitats des del compromís, la responsabilitat empresarial i el compliment dels requisits legals que li són aplicables.

Conscients de la importància que representa per la societat, la preservació del medi Ambient i l’ús responsable dels recursos disponibles, Cedinsa ha desenvolupat i implantat, en tots els nivells i serveis de l’empresa, el seu Sistema de Gestió Ambiental, integrat amb el de Qualitat i el d’Eficiència Energètica dels seus serveis, basat en les normes de referència UNE-EN ISO 14.001-9.001-50.001.

Els aspectes significatius de Cedinsa pel que fa la contaminació del Medi Ambient són:

✔ Emissions de gasos hivernacle (GEI)
✔ Consum energètic
✔ Consum d’aigua i productes forestals (paper)
✔ Producció de residus

Cedinsa es compromet a impulsar i dinamitzar a tota la organització, els següents principis en els que fonamenta la contribució al desenvolupament sostenible, principis que han de guiar els nostres actes per compaginar el desenvolupament de la nostra feina en la gestió de la construcció i explotació de concessions amb la qualitat, la cura del Medi Ambient i la gestió eficient de l’energia.

 • Impulsar i promoure una cultura en la que la qualitat i el respecte al medi ambient formi part del pilar bàsic de la direcció estratégica de la empresa implicant a tot el personal.
 • Protegir i conservar el medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació del territori fomentant la optimització dels recursos naturals, l’estalvi energètic i la reducció de la producció de residus.
 • Dur a terme la feina de construcció i explotació de concessions, prenent les mesures necessàries per causar el mínim impacte ambiental i establir sistemes de gestió d’indicadors ambientals, de qualitat i d’eficiència energètica per controlar els processos i fer el seguiment de les activitats que es duen a terme per tal d’ assolir els compromisos adquirits.
 • Dirigir la lluita davant del canvi climàtic a través de la implantació de processos amb menor emissió de gasos d’efecte hivernacle, i mitjançant el foment de la eficiència energètica i l’impuls de les energies renovables. Consumir els recursos amb criteris de racionalitat, eficàcia i estalvi.
 • Prevenir la contaminació del territori i protegir el medi natural a través de una gestió del consum responsable. Fomentar la reutilització de consumibles d’oficina i gestionar adequadament els residus generats.
 • Identificar els riscos i oportunitats de les nostres activitats, impulsar la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, així com la generació de sinergies entre les diferents activitats de Cedinsa. Recolzar el disseny per tal de millorar l’acompliment energètic.
 • Intensificar les consideracions de caràcter ambiental en la planificació de les nostres activitats, adquisició de materials i equipaments per tal de millorar el cicle de vida dels productes i serveis. Selecció dels serveis, equips i elaboració de procediments per tal que siguin energèticament eficients.
 • Complir els requisits legals i normatius aplicables, així com altres requisits que la organització subscrigui relacionats amb les parts interessades a la organització , als aspectes medi ambientals i amb l’ús i el consum de l’energia i l’eficiència energètica.
 • Promoure el coneixement i l’aplicació dels nostres principis entre els empleats i altres grups d’interès. Compartir la nostra experiència per potenciar solucions alternatives a les actualment consolidades, que contribueixin a la consecució de un medi ambient sostenible.
 • Considerar a proveïdors i contractistes com a part del Sistema, presentant la col·laboració necessària així com exigint una atenció especial a totes aquelles activitats relacionades amb el Sistema de Gestió.
 • Revisar periòdicament els Objectius i Fites, alhora que es porta a terme la revisió dels principis de gestió de l’empresa per a aconseguir una millora continua en la qualitat i la satisfacció del client, en l’acompliment energètic i mediambiental, minimitzant els impactes negatius dels processos del grup, a l’hora que potenciant els impactes positius.
 • Formar i sensibilitzar al personal. Posar a disposició dels treballadors tots els recursos i mitjans necessaris i viables per a complir aquests principis, així com una informació periòdica dels objectius establerts, promovent la participació del personal per al seu desenvolupament i millora contínua.
 • Cedinsa es compromet a integrar la biodiveristat en els sistemes de gestió ambiental del grup, establint objectius, indicados y criteris per el seu control i seguiment, així com a fomentar la sensibilització sobre aquestes accions ia integrar la conservació de la diversitat biològica en la presa de decisions.
 • Controlar la gestió de les substancies tòxiques, necessaries per dur a terme l’activitat i treballar en la optimització de la gestió dels residus perillosos .

 

La present Política es revisada periòdicament per la Direcció assegurant-se que es difosa entre tot el personal i exposada al públic i a disposició de qualsevol altra part interessada que la sol·liciti.

 

Política RSC

Cedinsa, empresa dedicada a la construcció i explotació d’infraestructures, realitza les seves activitats des del compromís, la responsabilitat i el compliment dels requisits legals que li son aplicable.

Aquest document estableix les directrius bàsiques i les línies d’ actuació en matèria de responsabilitat social corporativa de Cedinsa, que permeten formalitzar i concretar el concepte de RSC en el marc de l’organització. Aquesta política s’ha de aplicar a totes las activitats de l’organització ,incloent el cicle de vida de l’activitat. Les polítiques  es complementant amb la normativa vigent en matèria de RSC.

Els eixos estratègics contemplats com a aspectes prioritaris en matèria de Responsabilitat Social són:

 • Seguretat i salut en el treball: Cedinsa vetlla perquè sigui un lloc de treball segur per als seus treballadors. Per a això, les instal·lacions compleixen amb la normativa de prevenció de riscos laborals, i totes les persones reben la formació necessària i adequada en matèria de Seguretat i Salut.
 • En tot moment i en qualsevol situació, l’empresa es compromet a dur a terme les seves activitats referents a seguretat i salut dels usuaris amb l’objectiu de zero accidents dels usuaris, a través de la millora continua de la gestió de la seguretat amb la definició d’objectius concrets.
 • L’empresa es compromet a analitzar l’afectació de la seva activitat en la seguretat i salut de la comunitat estudiant les incidències i reclamacions que s’hagin pogut succeir durant les seves actuacions.
 • Satisfacció dels empleats: Cedinsa pretén ser un lloc de treball on les persones se sentin satisfetes i satisfetes. Per a això, periòdicament es realitzen enquestes de satisfacció del personal (mínim un cop l’any).
 • No discriminació i tracte igualitari: Cedinsa es compromet a no discriminar per raó de sexe, raça, religió o qualsevol altre tipus de distinció personal. Totes les persones han de ser tractades per igual.
 • Formació contínua: Garantir la formació contínua de tots els empleats, tant a nivell de seguretat i salut laboral, com a nivell tècnic de cadascun dels llocs de treball.
 • Compliment de la legalitat: Obligació de complir amb la legislació laboral vigent en tots els seus aspectes. I si és necessari amb la col·laboració d’empreses
 • Diàleg, col·laboració i respecte a les persones: Promoure el diàleg per resoldre conflictes i impulsar millores.
 • Contribució a la comunitat local: Cedinsa com a entitat al servei del territori, vol involucrar-se en causes socials que milloren la vida dels ciutadans. Mitjançant col·laboracions amb entitats del tercer sector, ja sigui mitjançant la contractació per a la prestació de serveis (és a dir, fundacions que donen feina a persones amb discapacitat), o mitjançant aportació econòmica directa a causes socials.

Els principals punts estratègics relacionats amb la direcció són:

 • Bon govern: desenvolupament d’una cultura de l’organització basada en principis ètics, rebutjant totes les formes de corrupció. Coneixement per part de tota l’organització del Codi Ètic i els principis que s’hi defineixen en ell.
 • Missió, visió i valors de Cedinsa: Aquests tres pilars, coneguts per tots els empleats, regeixen el comportament de les persones.
 • Transparència: Tots els processos de Cedinsa es regeixen per un principi de transparència, d’enregistrament i registre d’accions, de manera que tot pugui ser revisable i avaluable.
 • Integritat: A Cedinsa la integritat de les persones, enteses com la capacitat d’actuar amb responsabilitat, ètica i transparència.
 • Rebuig de la corrupció i el frau: Implantació de procediments interns de prevenció del Queda prohibida l’acceptació de regals per part de tercers, quan se sospiti que poden influir en una decisió que pugui afavorir aquest tercer.
 • Conflicte d’interessos: Els empleats han d’evitar situacions que puguin conduir a un conflicte entre interessos personals i empresarials. Els empleats s’han d’abstenir de representar l’empresa i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació en què tinguin interès personal directament o indirectament.

Totes les àrees i departaments de l’empresa participen directa i indirectament en el desenvolupament d’accions concretes i en el seu seguiment en funció de la seva relació en els aspectes materials de la RSC. Tota l’organització està involucrada en el correcte desenvolupament de l’activitat,en aspectes econòmics, ambientals, socials i de bona direcció.

 

Barcelona, 25 de maig de 2021

Si continúas navegando por esta web, aceptas usar las cookies. Más información.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca